Брусилівська районна державна адміністрація
Житомирська область, Брусилівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Облік та видача автомобілів інвалідам   або законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

Дата: 20.07.2020 16:24
Кількість переглядів: 91

Для  взяття  на  облік  особа з інвалідністю,  законний  представник недієздатної особи з  інваліднвстю,   дитини з інвалідністю   подає   до   органу соціального  захисту  населення  за  місцем  реєстрації, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва- до відділення виконавчої дирекції,заяву,  форма  якої  затверджується Мінсоцполітики.

До заяви,  що реєструється  у  спеціальному  журналі обліку, додаються:

- копія довідки  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей  з інвалідністю - копія медичного висновку;

- паспорт (для особи з інвалідністю,  законного представника  недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві,  повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

       -  довідка про присвоєння  ідентифікаційного номера особі з інваліднвстю та члену   сім'ї,  якому  передається  право користування втомобілем,законному  представнику  недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю(після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

      - документ  про  реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи,  яким  передається  право користування автомобілем;

      -  для осіб з інвалідністю I,  II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків   аварії   на   Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань,у військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї,  - копія 

посвідчення про належність до категорії  1  осіб,  що  постраждали внаслідок дії зазначених факторів,  та медична довідка визначеного органами  охорони  здоров'я  зразка  щодо  спроможності   особи з інвалідністю керувати   автомобілем   (для   осіб з інвалідністю   I   і  II  групи,  які забезпечуються автомобілями безоплатно);

  для осіб з інвалідністю від загального захворювання  або  захворювання, 

отриманого  під  час  проходження  військової  служби  чи служби в органах  внутрішніх  справ,  державної  безпеки,  інших військових формувань,  з  числа сіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією,  -  довідка,  видана військкоматом, інші окументи (копія військового  квитка  або  партизанського квитка), що підтверджують таку   участь   (видається  військкоматом  на  запит  структурного підрозділу  чи  органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда  війни;

     -    для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - копія  акта  про нещасний   випадок   на   виробництві   або   акта   розслідування професійного захворювання і довідка про перебування  на  обліку  у Фонді соціального страхування;

  -    для недієздатних  осіб з інвалідністю  - копія рішення суду про визнання особу з інвалідністю  недієздатним  та  копія  рішення   (розпорядження)   про
встановлення над ним опіки;

-   для малолітніх  і неповнолітніх дітей з інвалідністю,  позбавлених батьківського піклування,  -  копія  рішення  (розпорядження)  про встановлення опіки та піклування.

-     Після  реєстрації заяви органом соціального захисту населення або  відділенням виконавчої дирекції в день звернення видається, а у  разі  надходження  заяви  поштою  у  триденний  строк  особі з інвалідністю надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження   медичного  огляду  та направлення  на  МСЕК.  Після проходження  особи з інвалідністю  медичного огляду лікувально-профілактичний заклад  у  п'ятиденний  строк  надсилає до облМСЕК  направлення  (форма  N  088/0   і витяг з медичної картки  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого та в обов'язковому порядку  повідомляє про це орган соціального захисту населення або відділення  виконавчої  дирекції,  яке  видало  таке  направлення.

-      Після   надходження  повідомлення  лікувально-профілактичного закладу  орган  соціального  захисту  населення надсилає документи особи з інвалідністю   разом  із  заявою до структурного підрозділу соціального захисту   населення,   а   відділення  виконавчої  дирекції  -  до управління  виконавчої  дирекції.

-      Структурний  підрозділ соціального захисту населення або управління  виконавчої  дирекції  реєструє  заяви  разом  з іншими необхідними  документами  у  журналі,  форма  якого затверджується Мінсоцполітики,  приймає  відповідне  рішення  і  надсилає  його у письмовій   формі   відповідно   до  органів  соціального захисту населення   або   відділень   виконавчої   дирекції,   які  видали направлення,  та  особам з інвалідністю,  законним  представникам недієздатних осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю.

-     Реєстрація усіх документів  з  урахуванням  висновку  облМСЕК,   що  надійшли протягом  календарного  місяця,проводиться протягом 20 днів  після  закінчення  місяця,в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

-   Облік осіб з інвалідністю  ведеться в розрізі таких категорій за окремою
нумерацією: 

     1) особи з інвалідністю з правом на першочергове забезпечення; 

     2) особи з інвалідністю з правом на позачергове забезпечення; 

     3) особи з інвалідністю з правом  на  забезпечення  у  порядку  загальної 

черги. 

     Облік   осіб з інвалідністю  унаслідок   трудового  каліцтва  ведеться 

управліннями  виконавчої  дирекції.

   Взяття  на  облік  осіб з інвалідністю  (крім  осіб з інвалідністю    внаслідок
трудового    каліцтва)    здійснюється   структурним   підрозділом соціального  захисту  населення,  а  осіб з інвалідністю    внаслідок трудового каліцтва  - управлінням виконавчої дирекції  з дати огляду  облМСЕК , яка видала особі з інвалідністю висновок про наявність  медичних  показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви. 


     Особи з інвалідністю, які   мають   право  на  забезпечення  автомобілями незалежно від наявності медичних показань,  беруться  на  облік  з дати  подання  заяви. 

     Сім'ї, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністю, беруться на облік  як  сім'я  на  підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.

     У разі бажання одного з осіб з інвалідністю,  які перебувають на обліку як  сім'я,  отримати  автомобіль  окремо  він береться на облік на підставі заяви з дати,  з якої він міг бути взятий на облік,  якби не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.

    У   разі  заміни  автомобіля,  отриманого  через  структурний підрозділ  соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції,  особа з інвалідністю    береться  на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

    У разі  зняття  інвалідності  особа з інвалідністю    знімається з бліку,  а автомобіль,  яким він був  забезпечений,  повертається  головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції. У разі  коли  особи з інвалідністю,  діти з інвалідністю,   яким   інвалідність встановлено  на певний період,  не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

     Якщо  у  особи з інвалідністю,  який  має  протипоказання до користування автомобілем,  відсутній  член сім’ї, який зареєстрований за місцем його  реєстрації  та  якому особа з інвалідністю  особа з інвалідністю  унаслідок трудового каліцтва міг би передати право користування автомобілем, або інша особа  (для особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС та потерпілих від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких встановлено причинний зв’язок   інвалідності   з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також громадян,  які  брали  участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія  1), особа з інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців з  дня  встановлення  такого  факту. 

На кожну особу з  інвалідністю,  взяту  на  облік  оформлюється особова справа, в якій містяться:

     заява    особи з інвалідністю

     висновок облМСЕК  про  наявність  медичних показань для забезпечення автомобілем; 

     документ    структурного   підрозділу   соціального   захисту населення  або управління виконавчої дирекції про раніше отриманий автомобіль,  а  також  довідка про  здачу  його  підприємству, що здійснює  заготівлю  та  переробку металобрухту;

     розпорядження  структурного  підрозділу  соціального  захисту населення  про  призначення грошової компенсації витрат на бензин,ремонт  і  технічне обслуговування  автомобіля або на транспортне обслуговування  (у  разі  її  призначення), складене за формою, що затверджується   Мінсоцполітики,   чи   розпорядження   управління виконавчої  дирекції - для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва;

   довідка, видана відповідним підрозділом МВС про відсутність у осіб з інвалідністю транспортного засобу.
   Якщо  на  момент  взяття на облік в особи з інвалідністю або члена сім'ї,якому   буде   передано   право  користування  автомобілем,  немає посвідчення  на  право  керування  автомобілем,  вони до отримання автомобіля  повинні одержати таке посвідчення і додати до особової справи  його копію.

     На момент  прийняття  рішення про забезпечення автомобілем до особової  справи  додається  висновок   лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю або члена його сім'ї, якому буде передано  право  користування  автомобілем, законного представника недієздатної особи з  інвалідністю,  дитини з інвалідністю  керувати  автомобілем.

Для отримання більш детальної інформації можна звертатись до управління за адресою смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 9 (каб. № 108) або за телефоном 30800.

 

Т.Павлюк, головний спеціаліст УПСЗН .


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування