Брусилівська районна державна адміністрація
Житомирська область, Брусилівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

По­си­лено від­по­ві­даль­ність за від­сутність ма­сок у гро­мадсь­ких міс­цях.

Дата: 23.11.2020 09:44
Кількість переглядів: 60

Кіль­кість хво­рих на ко­ро­на­ві­рус три­вож­но зрос­тає.  Щоб стри­ма­ти по­ши­рен­ня хво­ро­би, по­си­лено від­по­ві­даль­ність за від­сутність ма­сок у гро­мадсь­ких міс­цях. 

 

Відповідальність для бізнесу

Вер­ховна Ра­да 3 лис­то­па­да ух­ва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­ноп­ро­єкт про по­си­лен­ня від­по­ві­даль­нос­ті біз­не­су за по­ру­шен­ня мас­ко­во­го ре­жи­му. Згід­но із за­ко­ном, ош­тра­фу­ва­ти мо­жуть за про­пуск лю­ди­ни в гро­мадсь­ке міс­це або тран­спорт без мас­ки, а та­кож нев­життя влас­ни­ка­ми біз­не­су за­хо­дів, які б за­по­біг­ли по­ру­шен­ню ка­ран­ти­ну. При­тяг­ну­ти до від­по­ві­даль­нос­ті мо­жуть під­при­єм­ців, ус­та­но­ви, ор­га­ні­за­ції та гро­ма­дян. Роз­мір штра­фу скла­да­ти­ме від 3400 до 5100 гри­вень. Кон­троль за дот­ри­ман­ням пра­вил за­без­пе­чу­ва­ти­муть ор­га­ни На­ці­ональ­ної по­лі­ції, Держ­прод­спо­жив­служ­би та міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.

За сло­ва­ми го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­ховної Ра­ди з пи­тань здо­ров’я на­ції Ми­хай­ла Ра­дуць­ко­го, чин­на сис­те­ма штра­фів, які нак­ла­да­ють­ся че­рез суд, не ду­же ефек­тивна. Но­вий за­кон зро­бить сис­те­му від­по­ві­даль­нос­ті за по­ру­шен­ня мас­ко­во­го ре­жи­му більш ді­євою.

— Сьогод­ні ін­спек­то­ри Держ­пра­ці та по­лі­цей­ські за по­ру­шен­ня мас­ко­во­го ре­жи­му скла­да­ють ад­мін­про­то­ко­ли на по­са­до­вих осіб у роз­мі­рі від 34 тис. до 170 тис. грн. Про­те, за ос­танні­ми да­ни­ми МВС, 90 % про­то­ко­лів до­сі не роз­гля­ну­ті су­дом. Ми зап­ро­по­ну­ва­ли змі­ни­ти сис­те­му штра­фів. Як­що влас­ник, нап­риклад, ТРЦ не про­кон­тро­лю­вав, щоб від­ві­ду­ва­чі бу­ли в мас­ках, то на нього мо­жуть склас­ти про­то­кол на су­му в 3400–5100 грн. По­лі­цей­ські та ін­спек­то­ри Держ­пра­ці от­ри­ма­ють пра­во офор­млю­ва­ти пос­та­но­ву про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня од­ра­зу на міс­ці, — по­яс­нює де­пу­тат.

Штрафи для громадян

За від­сутність мас­ки у гро­мадсь­ко­му міс­ці пла­ну­ють штра­фу­ва­ти і від­ві­ду­ва­чів. Від­по­від­ний за­кон за ос­но­ву і в ці­ло­му про­го­ло­су­ва­ла Вер­ховна Ра­да 6 лис­то­па­да. Від­те­пер за пе­ре­бу­ван­ня у гро­мадсь­ких спо­ру­дах і тран­спор­ті ук­ра­їн­цям без мас­ки до­ве­деть­ся зап­ла­ти­ти від 170 до 255 гри­вень. Штраф змо­жуть ви­пи­су­ва­ти пра­ців­ни­ки Нац­по­лі­ції, епі­де­міч­но­го кон­тро­лю та ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня. Про­то­кол скла­да­ти­муть од­ра­зу на міс­ці без звер­нення до су­ду.

Піс­ля ух­ва­лен­ня за­ко­ну пер­ший зас­тупник го­ло­ви Вер­ховної Ра­ди Рус­лан Сте­фан­чук на­го­ло­сив, що штра­фи за від­сутність ма­сок так са­мо сто­су­ють­ся і де­пу­та­тів.

— Я ра­дий, що ми про­го­ло­су­ва­ли цей за­ко­ноп­ро­ект. Від­те­пер на­род­ні де­пу­та­ти, які бу­дуть зна­хо­ди­тись у за­лі Вер­ховної Ра­ди без ма­сок, де­монс­тру­ють або впер­тість, або звер­хність до прий­ня­то­го за­ко­ну, або від­сутність ін­стинкту са­моз­бе­ре­жен­ня. То­му я про­шу зас­то­со­ву­ва­ти до них за­хо­ди ад­мі­ніс­тра­тив­но­го впли­ву, — на­го­ло­сив Сте­фан­чук.

Важ­ли­во пам’ята­ти, що за­хис­на мас­ка має щіль­но зак­ри­ва­ти ніс і рот, а не ви­сі­ти на під­бо­рід­ді. Ош­тра­фу­ва­ти мо­жуть не тіль­ки за від­сутність мас­ки, а й за її неп­ра­виль­не но­сін­ня.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування